Arduino製品比較一覧表

スポンサーリンク

※価格は国内のショップなどで見つけたおおよその参考価格です。

Name CPU 電圧 クロック Analog
in/out
Digital
all/pwm
EEPROM SRAM Flash USB 価格
Uno ATmega328P 5 V / 7-12 V 16 MHz 6/0 14/6 1 2 32 3240円
Pro Mini ATmega328P 3.3 V / 3.35-12V
5 V / 5-12 V
8 MHz
16 MHz
6(8)/0 14/6 1 1 32 × 1243円
Pro ATmega168
ATmega328P
3.3 V / 3.35-12V
5 V / 5-12 V
8 MHz
16 MHz
6/0 14/6 0.512
1
1
2
16
32
×
Micro ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16 MHz 12/0 20/7 1 2.5 32
Mega 2560 ATmega2560 5 V / 7-12 V 16 MHz 16/0 54/15 4 8 256
Gemma ATtiny85 3.3 V / 4-16 V 8 MHz 1/0 3/2 0.5 0.5 8
LilyPad ATmega168V
ATmega328P
2.7-5.5 V
2.7-5.5 V
8MHz 6/0 14/6 0.512 1 16 ×
LilyPad SimpleSnap ATmega328P 2.7-5.5 V 8 MHz 4/0 9/4 1 2 32 ×
LilyPad USB ATmega32U4 3.3 V / 3.8-5 V 8 MHz 4/0 9/4 1 2.5 32
101 Intel® Curie 3.3 V/ 7-12V 32MHz 6/0 14/4 24 196
MKR1000 SAMD21 Cortex-M0+ 3.3 V/ 5V 48MHz 7/1 8/4 32 256
Zero ATSAMD21G18 3.3 V / 7-12 V 48 MHz 6/1 14/10 32 256
以下はすでに販売が完了している製品
Fio ATmega328P 3.3 V / 3.7-7 V 8 MHz 8/0 14/6 1 2 32
Mini ATmega328P 5 V / 7-9 V 16 MHz 8/0 14/6 1 2 32 ×
Nano ATmega168
ATmega328P
5 V / 7-9 V 16 MHz 8/0 14/6 0.512
1
1
2
16
32
Ethernet ATmega328P 5 V / 7-12 V 16 MHz 6/0 14/4 1 2 32
BT ATmega328P 5 V / 2.5-12 V 16 MHz 6/0 14/6 1 2 32 ×
Esplora ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16 MHz 1 2.5 32
Leonardo ATmega32U4 5 V / 7-12 V 16 MHz 12/0 20/7 1 2.5 32
Mega ADK ATmega2560 5 V / 7-12 V 16 MHz 16/0 54/15 4 8 256
Yùn ATmega32U4AR9331 Linux 5 V 16MHz
400MHz
12/0 20/7 1 2.516
MB
3264
MB
Due ATSAM3X8E 3.3 V / 7-12 V 84 MHz 12/2 54/12 96 512

コメント

タイトルとURLをコピーしました